page contents
خانه مقدمات سفر فاصله بین شهرها

فاصله بین شهرها

دانستن فاصله بین شهر ها در هنگام سفر، یکی از مهمترین اطلاعاتی است که باید کسب شود . برای اطلاع از زمان تقریبی کل سفر، تقسیم فواصل به بازه های قابل تحمل تر، تنظیم زمان حرکت و اقامتهای احتمالی در شهر های بین راه همگی مستلزم برآورد دقیق از فاصله بین شهر ها هستند.
در این بخش سعی شده است تا برای مقاصد مختلف، فاصله های دقیق بر حسب کیلومتر آورده شود. اگر با خودرو شخصی مسافرت می کنید ، علاوه بر موارد فوق، برای تخمین سوخت مصرفی اتومبیلتان نیز نیازمند دانستن فاصله بین شهر ها هستید تا با برنامه ریزی دقیق، میزان استفاده از سوخت گرانقیمت ترکیه را به حداقل برسانید .