آب و هوای شهر های ترکیه چطور است؟

هیچ چیز بدتر از این نیست که به همراه خانواده یک سفر خوب را آغاز کنید…