سود بردن سیگار به ترکیه برای مسافران ایرانی چقدر است؟

طبق قانون هر نفر میتواند برای مصرف شخصی مقدار محدودی سیگار در مسافرتهای خارجی همراه ببرد.…

خروج از نسخه موبایل